Stuff…f

[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvMTE1ODQzNzk2NTYxNTkxMDczNjM2L2FsYnVtaWQvNTczMDczODE0MzI3MjUzMzc2MT9hbHQ9cnNzJmFtcDtobD1lbl9VUyZraW5kPXBob3Rv”]

Stuff taken

[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvMTE1ODQzNzk2NTYxNTkxMDczNjM2L2FsYnVtaWQvNTcyOTY5MzAyMTgwODU1ODgzMz9hbHQ9cnNzJmFtcDtobD1lbl9VUyZraW5kPXBob3Rv”]

Thac krm 2012

[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvMTE1ODQzNzk2NTYxNTkxMDczNjM2L2FsYnVtaWQvNTcyOTY4OTE4OTg3NzMxNzAwOT9hbHQ9cnNzJmFtcDtobD1lbl9VUyZraW5kPXBob3Rv”] Cái cục đã ghi tên XxL của mình vẫn còn nguyên :))

Hoa te^’t – Canon cu`i

[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvMTE1ODQzNzk2NTYxNTkxMDczNjM2L2FsYnVtaWQvNTcyOTY4NjcwMzk4NjEzNDc4NT9hbHQ9cnNzJmFtcDtobD1lbl9VUyZraW5kPXBob3Rv”]   k đẹp mà kệ. cứ phải show ra mới thấy sự tiến

About mey

NGOCVUXXL

TRINH NGOC VU

Working as a full-time world explorer!