Trang hiển thị kết quả tìm kiếm (SERP) mới của Google nhìn xấu quá

SERP-Google-new

Cá nhân vẫn thấy thích như trước kia hơn.

Leave a Reply