Hướng dẫn cách tải toàn bộ video của một tài khoản TikTok

B1: Thêm code vào bookmarks.

B2: Truy cập tài khoản TikTok mà bạn muốn tải nhấn vào bookmarks bạn mới thêm vào.

B3: Đợi một lúc cho cho code tải hết danh sách video.

B4: Mở file mới tải về và copy và past vào IDM để tải.

Chúc các bạn thành công.

javascript: (function () {
  var video = 0;

  function pageScroll() {
    window.scrollBy(0, 1000);
    let max = document.querySelectorAll('a.video-feed-item-wrapper').length;
    video += 2;
    if (video > max) {
      const myNodelist = document.querySelectorAll("a.video-feed-item-wrapper");
      const uid = window.location.href.split('/')[3].split('?')[0];
      const link = [];
      for (let i = 0; i < myNodelist.length; i++) {
        link.push(document.querySelectorAll("a.video-feed-item-wrapper")[i][Object.keys(document.querySelectorAll('a.video-feed-item-wrapper')[i])[1]].children.props.videoData.video.playAddr)
      }
      const file = new Blob([JSON.stringify(link)], {type: 'text/plain'});
      const url = window.URL.createObjectURL(file);
      const b = document.createElement("a");
      b.style.display = "none";
      b.href = url;

      b.setAttribute("download", `${uid}-ngocvuxxl.txt`);
      b.download = `${uid}-ngocvuxxl.txt`;
      document.body.appendChild(b);
      b.click();
      window.URL.revokeObjectURL(url);
      return true;
    }
    setTimeout(pageScroll, 100);
  }
  pageScroll()
})()

About mey

NGOCVUXXL

TRINH NGOC VU

Working as a full-time world explorer!