Hướng dẫn cách tải toàn bộ video của một tài khoản TikTok

B1: Thêm code vào bookmarks.

B2: Truy cập tài khoản TikTok mà bạn muốn tải nhấn vào bookmarks bạn mới thêm vào.

B3: Đợi một lúc cho cho code tải hết danh sách video.

B4: Mở file mới tải về và copy và past vào IDM để tải.

Chúc các bạn thành công.

javascript: (function () { var video = 0; function pageScroll() { window.scrollBy(0, 1000); let max = document.querySelectorAll('a.video-feed-item-wrapper').length; video += 2; if (video > max) { const myNodelist = document.querySelectorAll("a.video-feed-item-wrapper"); const uid = window.location.href.split('/')[3].split('?')[0]; const link = []; for (let i = 0; i < myNodelist.length; i++) { link.push(document.querySelectorAll("a.video-feed-item-wrapper")[i][Object.keys(document.querySelectorAll('a.video-feed-item-wrapper')[i])[1]].children.props.videoData.video.playAddr) } const file = new Blob([JSON.stringify(link)], {type: 'text/plain'}); const url = window.URL.createObjectURL(file); const b = document.createElement("a"); b.style.display = "none"; b.href = url; b.setAttribute("download", `${uid}-ngocvuxxl.txt`); b.download = `${uid}-ngocvuxxl.txt`; document.body.appendChild(b); b.click(); window.URL.revokeObjectURL(url); return true; } setTimeout(pageScroll, 100); } pageScroll() })()
Code language: JavaScript (javascript)

About mey

NGOCVUXXL

TRINH NGOC VU

Working as a full-time world explorer!