Hướng dẫn fake Google Page Speed Insights

Nếu website của bạn là WordPress chèn đoạn mã này vào file function.php của theme

<?php
add_action('init', 'fake_google_speed');
function fake_google_speed() {
  $header = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
  if (strpos($header,"Lighthouse") >0 ) {
   echo "<h1 style='font-size:10em'>Snapshot</h1>";
   exit();
  }
}
?>

Nếu website của bạn không phải là wordpress chèn đoạn mã dưới vào đầu file index.php

$header = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
if (strpos($header,"Lighthouse") >0 ) { 
  echo "<h1 style='font-size:10em'>Snapshot</h1>";
  exit();
}