Nhóm công cụ không thể thiếu cho marketer, SEO và MMO

KEYWORD RESEARCH – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA

Google Keyword Planner https://adwords.google.com/keywordplanner

Google Trends https://trends.google.com/trends/

Keyword Tool http://keywordtool.io/

Uber Suggest https://ubersuggest.io/

WordStream http://www.wordstream.com/free-keyword-tools

Moz Keyword Explorer https://moz.com/explorer

SERPs Keyword Research https://serps.com/tools/keyword-research/

LINK ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH BACKLINK

Ahrefs https://ahrefs.com/

Moz Open Site Explorer https://moz.com/researchtools/ose/

Majectic Seo http://www.majesticseo.com/

SEOprofiler https://www.seoprofiler.com/

LinkAssistant https://www.link-assistant.com/linkassistant/

Monitor Backlink https://monitorbacklinks.com/

WEBMASTER TOOLS – CÁC CÔNG CỤ DÀNH CHO WEBMASTER

Google Webmaster Tools https://www.google.com/webmasters/tools/

Bing/Yahoo Webmaster Tools https://www.bing.com/toolbox/webmaster

Yandex Webmaster Tools https://webmaster.yandex.com/

WEBSITE SPEED – CÁC CÔNG CỤ KIỂM TRA TỐC ĐỘ WEBSITE

Google PageSpeed Insights https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Think with Google https://testmysite.thinkwithgoogle.com/

Pingdom Website Speed Test https://tools.pingdom.com/

Webpage Test http://www.webpagetest.org/

WEBSITE AUDIT – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH WEBSITE

WooRank SEO Checker https://www.woorank.com/

SeoSiteCheckup https://seositecheckup.com/

Moz Pro On-Page https://moz.com/tools/onpage-grader

Screaming Frog SEO Spider https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/

RANK CHECKING – CÁC CÔNG CỤ KIỂM TRA THỨ HẠNG TỪ KHÓA

Helu Ranking http://ranking.helu.vn/

SerpLab – SERP checker https://www.serplab.co.uk/serp-check.php

RankTracker https://www.ranktracker.com/

Moz Pro Rank Tracker https://moz.com/tools/rank-tracker

SerpStat https://serpstat.com/

TRAFFIC ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH WEBSITE TRAFFIC

Google Analytics http://www.google.com/analytics/

SimilarWeb https://www.similarweb.com/

Alexa Rank https://www.alexa.com/siteinfo

USER ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TRÊN WEBSITE, BẢN ĐỒ HEATMAP

Heap Analytics https://heapanalytics.com/

FullStory https://www.fullstory.com/

Piwik https://piwik.org/

CONTENT MARKETING – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ VỀ NỘI DUNG

Small SEO Tools https://smallseotools.com/plagiarism-checker/

CopyScape http://www.copyscape.com/

BuzzSumo http://buzzsumo.com/

Grammarly https://www.grammarly.com/

About mey

NGOCVUXXL

TRINH NGOC VU

Working as a full-time world explorer!